REGULAMIN 

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.e-foteliki.pl, Kids and Travel Group sp. z o.o., z siedzibą w Wiązownie 05-462 ul. Duchnowska 65H 

Na skróty: Informacje o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży  

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.e-foteliki.pl, Kids and Travel Group sp. z o.o., ul. Duchnowska 65H, 05-462 Wiązowna 
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: 
  a. adres poczty elektronicznej kontakt@e-foteliki.pl; 
  b. telefonicznie pod numerem +48 883 183 883; 
  c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://efoteliki.pl/webpage/kontakt.html 
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.e-foteliki.pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
  b)
  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
  c)
  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
  d)
  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

II. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 
 5. Regulamin – niniejszy dokument; 
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 
  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego; 
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
 8. Sprzedawca – Kids and Travel Group sp. z o.o. z siedzibą w Wiazownie, ul. Duchnowska 65H, 05-462, NIP 5322106244, KRS 0001051172 
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów; 
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem; 
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); 
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  • komputer z dostępem do Internetu, 
  • dostęp do poczty elektronicznej, 
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, 
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy, 
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 4. Kids and travel Groupe Sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
 5. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
 6. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, 
 7. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kids and Travel Group sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kids and travel Groupe sp. z o.o  
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kids and travel Groupe sp. z o.o 
 9. Opinie dotyczące towarów, nie są weryfikowane przez Sklep 

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na: 
  a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym, 
  b) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, 
  c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie, 
  d) świadczeniu usługi Newsletter. 
 2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 3. Umowa: 
  a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu, 
  b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie e-foteliki.pl żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”, 
  c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, 
  d) o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie e-foteliki.pl lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter. 
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.  
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 
 8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. 
 9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez: 
  a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu, -  zakupy bez rejestracji 
  b) wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta). 
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
  a) opisu przedmiotu Zamówienia, 
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
  c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, 
  d) wybranej metody i terminu płatności, 
  e) wybranego sposobu dostawy, 
  f) czasu dostawy, 
  g) danych kontaktowych Klienta 
  h) danych do faktury 
 8. Podczas składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru dodanego do koszyka. 
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. 
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
 12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 9 powyżej. 
 13. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej. Przed złożeniem zamówienia tą drogą Klient musi uzyskać zgodę Sklepu. Klienci chcący złożyć Zamówienia w Sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni: 
  a) podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, 
  b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu 
  c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu. 
 14. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: 
  a) opisu przedmiotu Zamówienia, 
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
  c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, 
  d) wybranej metody i terminu płatności, 
  e) wybranego sposobu dostawy, 
  f) czasu dostawy, 
  g) danych kontaktowych Klienta 
  h) danych do faktury 
  i) regulaminu 
  j) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem. 
 15. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy. 
 16. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia od Klienta okaże się, że zamówione towary są tymczasowo niedostępne, Klient zostanie o tym poinformowany w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia lub w osobnej komunikacji mailowej, bez zbędnej zwłoki. Jeżeli towary są trwale niedostępne, Sklep nie będzie mógł  przyjąć  Zamówienia i w takim przypadku nie dojdzie do zawarcia umowy. 
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
 19. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury dokumentującej transakcję w formie elektronicznej, która zostanie przesłana na adres e-mail podany w zamówieniu. 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po indywidualnych ustaleniach dokonanych przed złożeniem zamówienia wysyłamy również poza granice Polski. 
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, dostawą do paczkomatu, przesyłką Poczty Polskiej lub z odbiorem na placówce Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.  
 3. Po odbiorze przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem. Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona, należy zgłosić ten fakt kurierowi, i w miarę możliwości sporządzić protokół szkody, który pozwoli w sposób jednoznaczny określić ubytek w zawartości produktu lub uszkodzenie. Następnie należy poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji przesyłając drogą mailową protokół szkody oraz wszelkie informacje mogące pomóc w szybkim rozwiązaniu sprawy. 
 4. Rodzaj dostępnej dla danego produktu dostawy oraz dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
 5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, zgodnie z umieszczoną informacją podczas składania zamówienia, czas dostawy może wynosić od 24h do 7 dni roboczych od zawarcia umowy jeśli dany produkt wymaga zamówienia. Klient zostanie o tym poinformowany na stronie Sklepu. 
 6. W przypadku dodania do Koszyka produktów, które mają różne terminy dostawy, zamówienie zostanie wysłane po skompletowaniu całości. 
 7. W przypadku nagłego braku towaru w Sklepie lub przy odległym terminie dostawy Klient może przyjąć wskazany przez Sklep nowy termin dostarczenia, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia. 
 8. Równolegle z nadaniem przesyłki Klient otrzymuje SMS lub e-mail z jej numerem. W wyjątkowych sytuacjach, po obustronnym uzgodnieniu, istnieje możliwość wysłania towaru bezpośrednio od producenta. 
 9. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego. 

 
VII. Ceny i metody płatności 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności: 
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); Przelewy bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony w Santander Bank Polska o numerze :  97 1090 1043 0000 0001 5498 7451
  b) gotówką bądź kartą za pobraniem, płatność u dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia); płatności za pobraniem obsługiwane będą przez operatorów kurierskich.

  c) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).Płatności elektroniczne ( przelewy bankowe, karty kredytowe, BLIK, PayPo- płatności odroczone, P24NOW, kredyty ratalne  banku Alior i mBank - obsługiwane przez Przelewy24),
  d) operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. kredyty ratalne banków: Alior i mBank- realizowane online i obsługiwane przez Przelewy24 ( PAY PRO S.A.) Realizacja zamówień odbywa sie wg procesu opisanego dla płatności elektronicznych. W przypadku wyboru zapłaty w systemie ratalnym, po uzupełnieniu formularza Kupujący zostaje przekierowany na witrynę kredytodawcy, na której może uzupełnić wniosek kredytowy obejmujący w szczególności informacje o preferowanym trybie zawarcia umowy kredytowej oraz dane Kupującego. Następnie kredytodawca podejmuje decyzję o udzieleniu Kupującemu kredytu, przy decyzji pozytywnej kredytodawca zawiera z Kupującym umowę kredytu. Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu, ani też nie pośredniczy w jej zawarciu, a jedynie zapewnia możliwość dokonania zakupu ratalnego na stronie Sklepu. Kredytodawca informuje Sprzedawcę o zgodzie lub jej braku na finansowanie, a jeśli zgoda zostaje wyrażona, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia, natomiast w przypadku braku zgody zamówienie zostaje anulowane. 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy  udostępnionego przez Sprzedawcę. 
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 5. Zwrotowi nie podlegają produkty użytku jednorazowego, uprzednio zapieczętowane, w tym bielizna osobista oraz opakowania otwarte (dotyczy między innymi laktatorów, inhalatorów i aspiratorów oraz materacy), ponadto, produkty ze ściągniętą folią zabezpieczającą. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 6. Zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres wskazany przez Sprzedawcę. 
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz dokonania zwrotu zakupionego Towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca w ramach wyjątku zgodził się je ponieść. 

IX.Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres E-Foteliki POV, Natolin 68a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kontakt@e-foteliki.pl  W zgłoszeniu mailowym należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie. 
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.  
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, które wcześniej zostały przez Sprzedawce zaakceptowane drogą mailową. 
 6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach wskazany w instrukcji użytkowania Towaru. Dokument gwarancji stanowi dowód zakupu taki jak paragon lub faktura. Klient zgłasza swoje roszczenia za pośrednictwem formularza kontaktowego  dostępnego na stronach internetowych Sklepu lub pisząc maila na adres kontakt@e-foteliki.pl  podając rodzaj usterki oraz dane kontaktowe, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. . Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej (gwarancja door-to-door) 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Kids and Travel Group sp. z o.o. ul. Duchnowska 65H, 05-462 Wiązowna lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@e-foteliki.pl. 
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

XI.Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 
  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

XII. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca: Kids and Travel Groupe, ul. Duchnowska 65H, 05-462 Wiązowna 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny zawarte są w Polityce Prywatności. 

XIII. Postanowienia końcowe 

 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Aktualny Regulamin będzie dostępny nieprzerwanie poprzez informacje zamieszczoną na stronie głównej Sklepu oraz podczas składnia a Zamówienia. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie droga mailową na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy a brak odpowiedzi skutkuje zaakceptowaniem wprowadzonych zmian w Regulaminie.